O NAMA

Akreditovana laboratorija POLIHEM za ispitivanje voda i otpadnih materijala (akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017) ispunjava visoke standarde kvaliteta, tačnosti i pouzdanosti u svojim analizama. Laboratorija predstavlja ključni entitet u osiguravanju kvaliteta i sigurnosti voda, kao i u kontroli otpadnih materijala. Njene aktivnosti obuhvataju uzimanje uzoraka vode iz različitih izvora (površinske, podzemne, izvorske, mineralne, otpadne i kotlovske vode, kao i vode za napajanje kotlova). Laboratorijski tim, sastavljen od obučenih i visokoobrazovanih analitičara izvodi različite vrste ispitivanja i analize prisustva različitih hemijskih kontaminenata i parametara kvalitata.

Laboratorija POLIHEM koristi vrhunsku opremu i metode analize kako bi obezbedila pouzdane rezultate. Njena uloga je od izuzetne važnosti za različite sektore, uključujući industriju, javne službe, poljoprivredu i istraživanje. Rad laboratorije omogućava praćenje usklađenosti sa zakonskim propisima, identifikaciju potencijalnih rizika za zdravlje ljudi i okoline, kao i pružanje informacija koje pomažu u očuvanju vodnih resursa. Laboratorija takođe može pružiti savetodavnu podršku klijentima, pomažući im da razumeju rezultate analiza i preduzmu odgovarajuće korake radi unapređenja ili očuvanja kvaliteta vode i efikasnog upravljanja otpadom. S obzirom na značaj parametara ispitivanja, naša laboratorija za ispitivanje voda i otpadnih materijala ima važnu ulogu u očuvanju kvaliteta životne sredine i zdravlja ljudi.

Laboratorija je sertifikovana u skladu sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

KADAR

U Laboratoriji POLIHEM su zaposleni visokoobrazovani stručnjaci. Stalno usavršavanje i motivacija zaposlenih jedan su od prioriteta naše laboratorije. Stručnost članova tima u raznorodnim oblastima osigurava tačnost i pouzdanost rezultata ispitivanja. Zaposleni rade zajedno na projektima, razmenjujući znanje i iskustvo radi postizanja najboljih rezultata.

  • Ekspertiza u specifičnim oblastima 
  • Konstantno usavršavanje
  • Timski rad
  • Preciznost i tačnost
  • Sposobnost rešavanja problema
  • Komunikacija i transparentnost
  • Etika i odgovornost

OPŠTA PRAVILA POSLOVANJA

Sve Usluge koje  Laboratorija “Polihem” nudi i ugovara, se obavljaju prema sledećim opštim uslovima:

Laboratorijska ispitivanja i uzorkovanje se sprovodi u skladu sa:

  • tehničkim propisima, važećim nacionalnim i međunarodnim standardima,
  • dokumentovanim metodama laboratorije, procedurama i uputstvima.

Ukoliko korisnik nema specifične zahteve, ispitivanje će se obaviti primenom odgovarajućih metoda ispitivanja (akreditovanih metoda u okviru obimu akreditacije dostupnim na www.registar.ats.rs  pretragom 01-539 ili prema drugim referentnim dokumentima), koja omogućava ispunjenje zahteva korisnika.

Korisnik ispitivanja je obavezan da blagovremeno, pisanim zahtevom obezbedi sve informacije neophodne za obavljanje ispitivanja i jedini je odgovoran za tačnost navedenih informacija. Ukoliko korisnik zahteva da se ispitivanja obave zastarelom ili neadekvatnom metodom, laboratorija “Polihem” će obavestiti korisnika da su zahtevane metode zastarele ili neadekvatni.    

U slučaju da ne može samostalno da sprovede tražena ispitivanja, laboratorija “Polihem” će angažovati kompetentnog eksternog isporučioca usluge ispitivanja, o čemu će prethodno obavestiti korisnika i tražiti njegovo odobrenje.

Sve informacije dobijene ili nastale tokom realizacije ugovorenih aktivnosti predstavljaju vlasništvo korisnika i smatraju se poverljivim.  Ukoliko se zakonom zahteva da se neke poverljive informacije otkriju, laboratorija “Polihem” će učiniti te informacije dostupnim i o tome informisati korisnika, izuzev ako je to zabranjeno zakonom. Obaveza poverljivosti ne prestaje da važi raskidom ugovora, odnosno prestankom saradnje sa korisnicima.

Laboratorija “Polihem” će obavestiti korisnika o svakoj neusaglašenosti ili problemu koji se pojavi u toku ispitivanja, a u vezi je sa predmetom ispitivanja. Ukoliko korisnik zahteva da predmet bude ispitan prihvatajući odstupanja od specificiranih uslova, izveštaj o ispitivanju će sadržati izjavu o odricanju od odgovornosti, ukazujući na rezultate na koje bi moglo da utiče ovo odstupanje.

Laboratorija “Polihem” je odgovorna za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju/merenju, osim za informacije dobijene od korisnika. Ukoliko informacija koja se dobije od korisnika može da utiče na validnost rezultata, u izveštaju će biti navedeno odricanje od odgovornosti.

Laboratorija pri davanju izjave o usaglašenosti sa specifikacijom ili standardom, a na zahtev korisnika, primenjuje pravilo odlučivanja opisano u dokumentovanoj proceduri.