USLUGE

ISPITIVANJE I UZORKOVANJE VODA

Laboratorija POLIHEM je akreditovana za ispitivanje površinskih, podzemnih, otpadnih voda, izvorskih, mineralnih, bazenskih i  voda za piće. Posedujemo Ovlašćenje nadležnog ministarstva – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Akreditovani smo za uzorkovanje vode (površinske, podzemne, otpadne, kotlovske, bazenske i vode za piće) i određivanje:

 • pH vrednosti
 • temperature
 • boje
 • provodljivosti
 • mutnoće
 • hlorida
 • nitrata
 • nitrita
 • sulfata
 • ukupnog azota
 • ukupnog fosfora
 • amonijaka
 • slobodnog hlora
 • hlor-dioksida
 • cijanurične kiseline
 • kalcijuma-EDTA
 • ukupne tvrdoće vode
 • ukupnog i kompozitnog alkaliteta
 • deterdženata
 • masti i ulja
 • permanganatnog indeksa 
 • HPK
 • BPK5
 • ukupnog ostatka isparenja na 103-105℃
 • suspendovanih materija
 • ostatka žarenja
 • ukupih rastvorenih soli na 180℃
 • metala (As, Ag, Al, Ba, Be, Cd, Cu, Cr, Co, Fe, Mn, Mo, Mg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn i dr)
 • trihalometan

ANALIZA VODA

ANALIZA OTPADA

UZORKOVANJE

KLASIFIKACIJA I KARAKTERIZACIJA OTPADA

Pružamo usuge kategorizacija, klasifikacije, ispitivanja i uzorkovanja otpada u cilju odlaganja, prekograničnog kretanja, uvoza i tranzita. Za navedene usluge posedujemo Ovlašćenje nadležnog ministarstva – Ministarstvo zaštite životne sredine.

Bavimo se analizom svih vrsta otpada.

Obim ispitivanja:

   • sadržaj suve materije i sadržaj vode
   • sadržaj metala 
   • sadržaj ugljovodonika
   • sadržaj poluisparljivih organskih supstanci (PAH)
   • sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)
   • sadržaj BTEX
   • pH u otpadu
   • određivanje gornje kalorimetrijske moći otpadnih materijala